СЛУХОВ СКРИНИНГ

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 – Слухов скрининги

Дейност:

Провеждане на масов универсален неонатален слухов скрининг в АГО, с цел ранно откриване и навременна интервенция при увреждане на слуха при новородени.

Слуховият скрининг е изследването на слуха на всички новородени деца с апарат за отоакустични емисии.

 

Ред на извършване

Слуховият скрининг ( изследване на слуха с апарат за отоакустични емисии ) се извършва:

 1. На доносени новородени в деня преди или в деня на изписването на детето от родилното отделение.
 2. На недоносени новородени след достигане на коригирана, постконцептуална възраст в деня преди или в деня на изписването на детето.
 3. Преди провеждане на изследването, майката (бащата/настойник/близък роднина) следва да бъде информирана за целта на изследването, като подпише „Информирано съгласие за провеждане на слухов скрининг на новородено дете”. 
 4. Изследването се извършва от лекар специалист ( неонатолог, педиатър или УНГ).Изследването може да се извърши и от акушерка или специалист по здравни грижи в присъствието на лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ).
 5. Изследването се извършва в присъствието на майката. При невъзможност да се осигури присъствието ѝ по обективни причини, изследването се извършва в присъствието на бащата, настойник или близък роднина.
 6. Изследването се извършва при леглото на детето или в манипулационна на АГО.
 7. Резултатът от изследването се отразява в ИЗ на детето, документите за регистриране на процедури по клинични пътеки ( КП 279 Грижи за здраво новородено дете ) и епикризата, отразяваща престоя и лечението на детето в отделението. Посочва се датата на изследването.
 8. В случай на установени отклонения от нормата, на родителя ( настойника ) се дават указания за необходимостта от извършване на контролно изследване на слуха на новороденото, до 7 дни след изписването му, от УНГ специалист в УНГ отделение/клиника. Указанията се отразяват в епикризата, издадена от ЛЗ. Родителите се уведомяват за необходимостта от своевременен избор на ОПЛ.

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

Какво представлява глухотата?

Глухотата е загуба на слуха, дължаща се на увреда на различните части на слуховия анализатор. При наличие на намаление на слуха, настъпило преди развитие на говора, се наблюдава невъзможност за развитие на речта и изоставане в нервнопсихичното развитие, поради нарушената възможност за комуникация и невъзприемане на слухова информация чрез слуховия анализатор. При частично намаление на слуха се наблюдават определени говорни дефекти, засягащи главно високочестотната област на речта. В различна степен се наблюдава социална изолация и изоставане при възприемането на училищния материал.

 

Рискови групи, при които може да се установят увреди на слуха:

 • деца, родени от родители с увреден слух;
 • деца, родени от майки прекарали пренатални заболявания;
 • деца, с перинатални и постнатални заболявания;
 • травми на черепа;
 • неизвестни причини.

 

Универсален нeонатален слухов скрининг:

По статистически данни на всеки 1000 новородени се раждат 1-4 глухи деца, а при част от новородените с лека степен на намаление на слуха в течение на детството се развиват признаци на тежко чуващи деца. С провеждането на неонаталния слухов скрининг се дава възможност за навременна диагностика на увреждане на слуха, което е условие за навременно и успешно лечение.

Неонаталния слухов скрининг има за цел да обхване всички новородени деца в страната. Провежда се в родилните и неонатологичните отделения, като се използва неинвазивна и достоверна скринингова апаратура. При установяване на отклонение или съмнение за намален слух, детето се насочва за допълнителна диагностика и уточняване на слуховия анализатор в УНГ клиника/отделение и за предприемане на необходимото лечение.

По този начин за децата с увреден слух може да бъде постигнато нормално развитие, включително на речта и пълна социална адаптация и реализация.

Изследването е бързо, лесно, безболезнено, отнема само няколко минути, най-често докато детето спи, като малък гумен накрайник се поставя на ухото на детето и апаратът показва дали детето има нормален слух. Не се налага даването на анестезия или друга медикаментозна подготовка на новороденото.

Контакти:

0878 47 30 90

Може да пишете по всяко време на: admin@mbal-bsl.com