Free Joomla Templates by FatCow Coupon

Обществени поръчки

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД" 2019-2020

Доставка на общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа,концентрати за хемодиализа,хирургични конци и лабораторни реактиви за нуждите на "МБАЛ Бяла Слатина - ЕООД" за 2019-2020 г.

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА" ЕООД"

"Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа и хирургични конци за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД-2018г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ”МБАЛ БЯЛА СЛАТИНА” ЕООД” 2017-2018г. открита с Решение № 249/10.05.2017г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 176 и сл. от ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Доставка на общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа и хирургични конци за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД” 2017-2018 открита с Решение №93/16.02.2017г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16, АЛ. 8 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД” 2015-2016г. открита с Решение №57/28.01.2016г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16, АЛ. 8 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ”Доставка на общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, рентгенови филми и реактиви и хирургични конци за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД 2015-2016 открита с Решение № 870/29.12.2015г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16, АЛ. 8 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД” открита с Решение №21/06.01.2015г.

Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, дезинфекционни разтвори за диализна апаратура, филтри за диализна апаратура, рентгенови филми и реактиви, хирургични конци за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД”

 

 

 

Посещения: 6106